Pøedešlé  1  2  3  4 Následující
ABSOLUTN PAST

 

PÍBH DÍLA ...

Kolá, 100x120 cm, 8. 7. 1990.

 

Na poátku roku 1990 se k nám vrátila svoboda ve všech svých podobách, vetn jedné z nejzákladnjších, biologické, svobody sexuální. Byl jsem v té dob povaován za jednoho z nadjných reportáních a dokumentárních fotograf. Spolupracoval jsem s psychology a sociology. Byl jsem jedním z fotograf Listopadu 89 a zamstnanec OF.

V podchodu metra uprosted Václaváku jsem si všiml podivného shluku lidí. Ti soustedné krunice, tvoené pouze mui s hlavami smujícími do stedu, který byl prázdný. Ale jen zdáli. Uprosted byl kempinkový stoleek s rozloenými erotickými asopisy v nmin. Všichni nadšen koukali, vzdychali a ten nejodvánjší listoval. Byly to asopisy staré, neprodané, z rakouských a nmeckých sbrných surovin, sem dovezené a po stovce za kus prodávané sexuáln vyprahlým eskoslovenským socialistickým mum. I tak zaínal erotický byznys po roce 1989.

Usmál jsem se, odešel a myslel si, e na to zapomenu jako na jednu z mnoha tehdejších kuriozit. Ale to se nestalo, brouk v hlav se usídlil a stvoil dne 8. 7. 1990 plán na sí podobnou rybáským, kolá sestavenou z vystíhaných nahých postav. Vetn názvu Absolutní past. Rozmr ješt nebyl dán, formát ml být šíkový. Tak jest zaznamenáno v dobovém skicái.

 

 

 1/4