Pøedešlé  1  2 Následující
NA VELIKOSTI NE / ZLE

POD STECHOU, Chebské dvorky 2023. Doprovodný text k vystaveným 2 / 4 dílm RS.

NA VELIKOSTI NEZÁLEÍ …

 

Ano, jest to pravda, která byla v kvtnu roku 2022 potvrzena prodejem souasné nejdraší fotografie na svt s názvem Le Violon d Ingres (1924) od autora jménem Man Ray. 12 400 000 $. Pro? Jak je moné, e stejná fotografie signovaná stejným autorem byla pár msíc pedtím prodána nkde v Nmecku za pár tisíc euro? Celý píbh je zajímavý, ale dohledejte si jej, prosím, sami.

 

Ano, ale…  Namítne se svou pravdou pozorný tená výše uvedeného píbhu. ABSOLUTNÍ PAST je velkoformátová fotografická kolá, kterou nelze napodobit, zfalšovat, jde o absolutní autorský originál. Tko si lze pedstavit, e nkdo v souasné dob shromádí tiskoviny z pelomu let 1989-90, pouité k tvorb koláe z roku 1990. Dílo je pro mnohé zcela nedosaitelné. Proto se ijící autor po mnoha intervencích rozhodl udlat menší rozmnoeninu vlastního díla pro sbratelské úely. I proto nese dva letopoty, 1990/2022. Dílo bylo dosud rychle prodáno dvakrát. Edice iní 5 kus. Není doloeno, kolikrát se prodala autorská rozmnoenina díla Le Violin d Ingres od Man Raye.

 

Co je spolené pro oba píbhy? Autorský originální jeden fotografický obraz (Man Ray - Roman Sejkot) a jeho signovaná reprodukce samotným autorem originálu pro širší veejnost. Proto je originální obraz cenn násobn více, jest jen jeden, oproti rozmnoeninám díla. A je lhostejné, zda pvodní originální obraz a jeho rozmnoenina samotným autorem mla stejnou velikost (Man Ray), nebo rozmry originálu a rozmnoeniny byly rzné (Roman Sejkot).

 

Roman Sejkot, Praha, 10. 5. 2023, www.SEJKOT.com

 

 

 1/2