Pøedešlé  1  2  3 Následující
Cl & Start

Velké Podkování & Trocha historie nikoho nezabije

Je veer, povelikononí úterý 6.4. 2010. Velikonoce jsem letos vnímal mnohem intenzivnji ne jindy. Zvlášt pak pojmy Smrt & Vzkíšení. Být & Nebýt. Web & ???

To byly myšlenky, které se mi vybavovaly nejen v souvislosti s knihou, kterou jsem pipravil k vydání v roce 1990, kdy historicky první pape Jan Pavel II. prvn vkroil na bývalá území eského království. (Jan Hus toti 100 let ped Martinem Lutherem tak potrápil svými radikálními pravdami papeský stolec, e se z toho Vatikán i zem Koruny eské vzpamatovávají dodnes.)

 

 

Na poátku byla vize

Ped pár lety jem ml pedstavu (viz Zrození www.SEJKOT.com), e na této adrese budou soustedny všechny mé aktivity, e pod touto stechou se schová veškerá rzn rozptýlená innost. Och, jak snadné je mít vizi a jak tké ji naplnit. Píklad? Plamen myšlenky velmi komplexního ideálního webu pišel v dob, kdy jsem byl svobodný a bezdtný. Ve chvílích, kdy bylo teba vnovat se rodin a malým dtem, plamínek pohasínal na mnoho msíc. Nkdy jsem si íkal, e web vlastn nepotebuji, práce je dost i tak. Nemohu peci íkat dobrým a stálým klientm promite, vaši zakázku nemohu splnit, práv se vnuji vlastní webové prezentaci...

 

A tak jsem fotografoval, tvoil, uil fotografovat, psal, lektoroval, korigoval, oenil se, poal 2 dti, dovedl je do vku 4 & 6 let a web stále nikde. Nikdy jsem si ale nepipustil, e se vlastního komplexního webu vzdám. Musel bych se tím vzdát sám sebe, aktivit, které jsem provozoval desetiletí. To jsem nechtl.

 

 

                                                                    1 / 3