Pøedešlé  1  2 Následující

VY A MAECENAS ? PRO NE ? 

 

Celým jménem Gaius Cilnius Maecenas byl ímský aristokrat etruského pvodu.

il v letech 70 – 8 p.n.l., byl pítelem císae Octaviána a byl dostaten bohatý 

na to, aby mohl podporovat pední umlce té doby, zvlášt pak básníky
Vergillia a Horatia. Jejich podporou Maecenas umonil vznik dodnes
vydávaným literárním dílm a sob zajistil  nesmrtelnost svého jména. 

Mecenášství je dnes celosvtový fenomén. 

Ocitli jste se na míst, které Vám dává monost stát se mecenášem
umlce Romana Sejkota.

 

Mete být mecenášem týdenním, msíním, roním, ivotním, vným ...

 

Vzniknout me dílo rozsahem menší, ale také vtší. Vše záleí na Vaší pibliné pedstav, co by mlo i mohlo vzniknout a kolik prostedk jste ochotni vzniku nového díla vnovat. Tím se mete aktivn podílet na vzniku díla. 

Roman Sejkot má pipraveno a rozpracováno nkolik projekt, se kterými Vás seznámí, v pípad Vašeho zájmu, osobn. 

 

Staí ímané byli dobí ekonomové a Roman (íman) Sejkot v tom hodlá pokraovat. Proto budou Vaše prostedky smluvn ošeteny. 

 

U bylo eeno, e moderní Mecenáš se me v diskusích aktivn úastnit zrodu nového díla. A nejen to. Nov vytvoený artefakt se me stát Vaším majetkem. Pi všech prezentacích, nap. na výstavách, v knihách, ve sdlovacích prostedcích, na internetu, pednáškách ve školách, galeriích a muzeích bude vdy uvedeno, kdo pispl ke vzniku díla. Kdo byl jeho mecenášem. Bez jaké podpory, Vaší podpory, by dílo nevzniklo.

 

Teba Vám ale nejde o svtskou slávu. Pak je samozejmé,

aby dílo vzniklo jen pro Vás a zstalo skryto ped zraky veejnosti...

 

[email protected]