Pøedešlé  1  2  3  4  5  6 Následující

 

 

PORTFOLIO VI. … 10 / 2020

… Pi prezentaci všech tí portfolií P I., P II. a P IV. jsem vdy zdrazoval, e nikde nebyly pouity poítaové úpravy, e se jedná o jednoduché pevody z negativ, diapozitiv a digitálních soubor. Pan F odvtil, e mé poítaové práce zná, e se mu líbí a e další portfolio by mohlo být tímto smrem zameno. Pochopiteln jsem radostn souhlasil a rychle pipravil Portfolio VI. s nejznámjšími 25 pracemi vzniklými v letech 2000 a 2020 ve spolupráci s poítaem. Vtšina ctných koleg tou dobou ješt nemla poíta, software, scanner, digitální fotoaparát a tento nový zpsob tvorby zásadn odmítala. Já byl prkopník a pan F to vdl. Portfolio VI. bylo pijato s absolutním nadšením …

PORTFOLIO V. … 8 / 2021

… Pan F si jako správný sbratel nemohl nevšimnout, e mu ve sbírce chybí ernobílé P III. a P V. Pípad P III. je jasný, je poteba jej dofotografovat, jak kdosi prohlásil, ale P V.? No, George Lucas také nejprve udlal Epizodu IV. svých vhlasných Star Wars, e? Touto vtou na omluvu jsem byl panem F nazván dobrým obchodníkem, protoe prý vím, e on bude chtít svou sbírku doplnit o chybjící adová portfolia. Faktem ale je, e jsem pi práci na IV. zjistil, e mnoho barevných diapozitiv zstalo po vyvolání jen tak leet v krabicích, protoe pevod na barevný inverzní papír byl v té dob neskuten drahý. Proto vešlo v šírší známost jen pár dl. Tak vzniklo P V., 25 barevných fotografií z diapozitiv a negativ z let 1993 - 2005. Portfolio V. zaplnilo bílá místa a spolu s P IV. tvoí ucelený soubor 50 barevných inscenovaných akt z let 1993 a 2018 …

 3/6