Pøedešlé  1  2 Následující
FOTOGRAFIE PRO VCLAVA HAVLA

 

Píbh devatenáctileté fotografie ...

Prezidenta Václava Havla jsem fotografoval mnohokrát a s radostí, hlavn v euforických letech tsn po listopadu 1989. Kdy jsem vdl, e ho budu fotografovat, zmocovala se mne ale souasn i tréma, ostych a nervozita. To pramenilo ze silné aury charismatické osobnosti Václava Havla.

 

Tak tomu bylo i dne 20.7.1992 v Lánech u Prahy, pod stromy zámecké zahrady. eskoslovensko se rozpadalo na dv samostatné zem. Václav Havel tomu nemohl zabránit a nemohl se ani rozplit. Proto se rozhodl odstoupit ješt ped formálním dlením 1.1.1993. Prezident Václav Havel vypadal klidn, rádcové se radili, padesátka noviná fotila, toila a psala. Já fotografoval a lehce mne mrazilo, jako vdy, kdy vím, e práv te je ten jediný správný okamik pro stisk spoušt. Ve tvái prezidenta Havla byl smutek z rozpadu eskoslovenska, obava z budoucnosti dvou samostatných stát, ale i vizionáská nadje.

 

Vznikl trojportrét prezidenta Václava Havla s jeho poradci Michaelem antovskýn a Sašou Vondrou. Byl publikován a já se rozhodl práv tento portrét Václavu Havlovi vnovat na památku jeho prezidentování. Bohuel jsem to neudlal hned...

 

                                                   1/2